รหัสนักศึกษา Student Id. Example : 1547XXXXXXXX-X  
  หมายเลขบัตรประชาชน Citizen Id. Example : 3909900XXXXXX  
     
     
    *** แนวทางปฏิบัติในการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม ***  
    *** แนวทางปฏิบัติในการสอบRMUTSV-Test ***  
    *** หัวข้อในการเรียน ***